Προστέθηκε η δυνατότητα για σχέδια/σκαριφήματα για ΠΕΑ στη νέα έκδοση EpaCAD 16.0.0

Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της νέας έκδοσης της διαδικτυακής εφαρμογής του www.buildingcert.gr ήρθαν και νέες διαδικασίες στην ενεργειακή επιθεώρηση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4351/2015 καταργήθηκε η παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 4122/2013, «Από την 1.1.2014 και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής διενέργειας επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού των άρθρων 14 και 15, για την έκδοση ΠΕΑ απαιτείται η προσκόμιση της Έκθεσης Επιθεώρησης του Συστήματος Θέρμανσης ή Κλιματισμού» και συνεπώς η έκδοση του ΠΕΑ αποδεσμεύτηκε από την Έκθεση Επιθεώρησης του Συστήματος Θέρμανσης ή Κλιματισμού.

Υποβολή σχεδίων και σκαριφημάτων μαζί με το ΠΕΑ

Στη νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής του www.buildingcert.gr, για το επιθεωρούμενο κτίριο/κτιριακή μονάδα θα πρέπει υποχρεωτικά πλέον να υποβάλλονται σχέδια ή/και σκαριφήματα, κατόψεων ή/και τομών ή/και όψεων ώστε να προκύπτουν με σαφήνεια:

Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να απεικονίζονται σε ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά αρχεία μορφής είτε (.jpg) είτε (.pdf) είτε (.dwg/dxf), τα οποία θα εμπεριέχονται σε ένα (1) συμπιεσμένο ηλεκτρονικό αρχείο μορφής (.zip) ή (.rar), συνολικού μεγέθους έως τέσσερα (4) MB. Προαιρετικά, μπορείτε να υποβάλλετε επιπλέον φωτογραφίες των όψεων του κτιρίου/κτιριακής μονάδας.

Αρχείο με σχέδια/σκαριφήματα στο EpaCAD 16.0.0

Φόρμα με τα σκαριφήματα που θέλουμε να επισυνάψουμε στο ΠΕΑ
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

Στην έκδοση EpaCAD 16.0.0 προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής PDF αρχείου με τα σκαριφήματα των κατόψεων και των όψεων, σύμφωνα με τη νέα απαίτηση για ΠΕΑ. Στα σχέδια απεικονίζονται όλα τα στοιχεία του κελύφους με τη γεωμετρία τους (ύψος, πλάτος), το υλικό κατασκευής καθώς και οι συνοριακές συνθήκες γειτνίασης με άλλους χώρους (επαφή με θερμαινόμενο χώρο, μη θερμαινόμενο χώρο, κλιμακοστάσιο κ.λπ.) και ο προσανατολισμός τους.

Σκαρίφημα της κάτοψης

Σκαρίφημα της κάτοψης
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

Το σκαρίφημα της κάτοψης περιλαμβάνει:

  • Τις όψεις αριθμημένες από 1 έως Ν
  • Σε κάθε όψη έχουμε τον προσανατολισμό σε μοίρες (όπως το απαιτεί το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ)
  • τον προσανατολισμό με γράμμα π.χ. Β

Σκαριφήματα όψεων

Σκαρίφημα μιάς όψης
Κάντε κλικ για μεγέθυνση

Στο σκαρίφημα κάθε όψης έχουμε:

  • Τον αριθμό της όψης
  • Τις συνοριακές συνθήκες γειτνίασης με άλλους χώρους (επαφή με θερμαινόμενο χώρο, μη θερμαινόμενο χώρο, κλιμακοστάσιο κ.λπ.)
  • Το φέροντα οργανισμό
  • Τα ανοίγματα με τις διαστάσεις τους
  • Υπόμνημα

Παραγόμενο ηλεκτρονικό αρχείο

Το παραγόμενο αρχείο σε μορφή PDF

Τα σχέδια κατόψεων παράγονται εντελώς αυτόματα από τα στοιχεία της μελέτης, χωρίς καμιά ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας ή χρήση άλλου σχεδιαστικού προγράμματος (π.χ. AutoCAD).